Jak Zatrudnić Pracownika z Ukrainy

Jak Zatrudnić Pracownika z Ukrainy

Poradnik Prasóweczki

Brak wykwalifikowanych pracowników na rynku to konsekwencja dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, za którym nie nadąża podaż siły roboczej. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest rozwiązaniem, które chwalą sobie rodzimi przedsiębiorcy, poszukujący określonych umiejętności i solidności. Angaż Ukraińca od tego roku odbywa się na podstawie tzw. procedury uproszczonej.

Jak Zatrudnić Pracownika z Ukrainy

 

Od czego zacząć?

Obywatele Ukrainy mogą być zatrudniani na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, co eliminuje konieczność ubiegania się o zezwolenie na pracę. Procedura uproszczona redukuje czas, związany załatwianiem formalności do minimum, gdyż powiatowy urząd pracy nie musi wykonywać tzw. testu rynku pracy, czyli sprawdzać czy wymagania pracodawcy mogą być spełnione na lokalnym rynku. W oświadczeniu pracodawca musi określić, że okres zatrudnienia Ukraińca nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Ponadto prace, które będzie wykonywał zatrudniony nie mogą dotyczyć prac sezonowych, na które należy uzyskać odrębne zezwolenie. W ich przypadku zatrudniający musi wykazać, że nie znalazł na lokalnym rynku pracy odpowiednich kandydatów do tego typu robót. Pomoc w rekrutacji pracowników z Ukrainy można uzyskać, dzięki profesjonalnym firmom rekrutacyjnym, takim jak Polsko Niemiecka Giełda Pracy sp zoo. Następnie starosta wystawia zezwolenie na okres maksymalnie 9 miesięcy w roku, a pracownik nie może zarabiać mniej niż inne osoby, wykonujące podobną pracę. Oświadczenie wiąże się z opłatą 30 zł.

 

zamow pracownika gielda pracy

 

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego Ukraińca

Aby obcokrajowiec mógł uzyskać wizę na wykonywanie pracy zatrudniający musi mu przekazać oryginał ww. oświadczenia. Następnie Ukrainiec dołącza go do wniosku wizowego w konsulacie w kraju swojego stałego pobytu. W dniu rozpoczęcia pracy przedsiębiorca musi zawiadomić pisemnie właściwy dla miejsca swojej siedziby powiatowy urząd pracy, który wcześniej w momencie rejestracji wniosku wpisuje oświadczenie o powierzeniu do wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Jeśli Ukrainiec nie stawi się pracy w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia zatrudnienia określonego w ewidencji oświadczeń, pracodawca ma obowiązek poinformować właściwy urząd pracy,

Gdy przejdziemy przez wstępne formalności powinniśmy wiedzieć o tym, że:

– obcokrajowiec może wykonywać pracę przez okres 6 miesięcy (w sposób ciągły) w czasie 12 miesięcy;

– w okresach krótszych, ale z zastrzeżeniem, że ich suma nie może być dłuższa niż 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych, następujących po sobie miesięcy;

– 6 miesięcy jest równe 180 dniom.

O czym należy pamiętać

Po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywanej pracy cudzoziemcowi można  je przedłużyć, ubiegając się o zezwolenie na pracę w ramach procedury standardowej lub uproszczonej. Skorzystanie z tej drugiej jest możliwe, jeśli  Ukrainiec przed wniesieniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Ponadto stanowisko, jakie zajmuje obcokrajowiec musi być zbieżne z tym w oświadczeniu, składanym na początku zatrudnienia. Jeśli zatrudnienie było oparte np.  o umowę-zlecenie to cała droga jest o wiele dłuższa i wymaga złożenia staroście informacji o lokalnym rynku pracy. W przypadku zmiany stanowiska lub formy zatrudnienia należy złożyć nowe oświadczenie dla cudzoziemca.

Gdzie szukać odpowiednich pracowników

Zatrudnienie Ukraińca odbywa się na podstawie  pisemnej umowy między obiema stronami i wiąże się z szeregiem obowiązków, podobnych jak w przypadku zatrudnienia  Polaka, takimi jak  odprowadzanie podatku  dochodowego i składek emerytalno-rentowych czy zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mimo pewnych ułatwień proces zatrudnienia Ukraińca jest to dość skomplikowany, a kolejnym aspektem jest selekcja kandydatów do pracy, co jest zajęciem żmudnym i czasochłonnym. Wiele z tych formalności, jaki i znalezienie odpowiednich kandydatów pomoże załatwić  Polsko Niemiecka Giełda Pracy sp zoo z siedzibą w Zielonej Górze, która oferuje wsparcie w poszukiwaniu odpowiednich ludzi do pracy.